ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Σας υποστηρίζουμε στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε την αρνητική έκβαση της διαδικασίας στην αίτηση η στο δίπλωμά σας (π.χ. απόρριψη της αίτησης για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, ανάκληση του διπλώματος κατά τη διαδικασία ένστασης, απόρριψη της ένστασης η αρνητικό αποτέλεσμα στο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαïκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ)).   Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αξιολογούμε τη δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσής σας γενικά, και ειδικά τη συμβατότητα του τεχνικού αποτελέσματος της εφεύρεσης με τα κριτήρια του Ευρωπαïκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ). Σας συμβουλεύουμε σχετικά με τη στρατηγική που ενδείκνυται να ακολουθήσετε κατά περίπτωση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της εφεύρεσής σας. Επίσης, σας υποστηρίζουμε στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου εφευρέσεών σας ως άυλα στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό της εταιρείας σας.  Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕΤ)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(Μετ)εκπαιδεύουμε σε οποιοδήποτε περιβάλλον (επαγγελματικό, ακαδημαïκό, σε δημόσιους οργανισμούς κλπ) και σε οποιοδήποτε επίπεδο σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας γενικά και εξειδικευμένα στις προυποθέσεις κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών στους τομείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με έμφαση στις εφευρέσεις λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης στο Ευρωπαïκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).   Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σας υποστηρίζουμε για να βρείτε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση (win-win) μέσω διαμεσολάβησης σε καταστάσεις αντιπαράθεσης ή σύγκρουσης συμφερόντων, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγετε στο δικαστήριο.   Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ AMICUS CURIAE, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Παρέχουμε τεκμηριωμένη εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης εφευρέσεων στο ΕΓΔΕ με έμφαση στην επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος σε εφευρέσεις λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης.   Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣTΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (VENTURE CAPITAL, BUSINESS ANGELS) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Συμβουλεύουμε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και επιχειρηματικών αγγέλων (venture capital / business angels) για την αξιολόγηση των νεοσύστατων επιχειρήσεων (start ups) που είναι υποψήφιες για χρηματοδότηση με έμφαση στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Υποστηρίζουμε ασφαλιστικές εταιρείες για την εκτίμηση επιχειρηματικού κινδύνου σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, φροντίζουμε από την πλευρά της βιομηχανικής ιδιοκτησίας για λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.  Διαβάστε περισσότερα